Disclaimer

Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze website, producten en diensten. Wij hopen dat onze site u een duidelijk en volledig beeld geeft van onze organisatie.

 • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – de webpagina: alle webpagina’s waarin in de voettekst het woord “disclaimer” staat vermeld vallen onder de definitie webpagina;
  – de uitgever: Jac. Barendregt en Zonen Holding B.V.
  – gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  – u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  – de inhoud: onder meer teksten, logo’s, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  – schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook
 • 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Het gebruik van de webpagina staat gelijk aan instemming met deze disclaimer.
 • 3. De uitgever actualiseerd regelmatig de inhoud van de webpagina. Hiermee garandeert de uitgever niet dat de inhoud volledig en/of juist is.
 • 4. De uitgever garandeert en/of waarborgt geenszins dat de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevind, deugdelijk is of geschikt voor een bepaald doel of anderszins.
 • 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige (dreigende) schade voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • 6. De uitgever mag de webpagina op ieder door hem gewenst moment en naar eigen inzicht (laten) veranderen of beëindigen, dit met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is
  niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit (laten) veranderen of beëindigen.
 • 7. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventueel aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt niet in dat de uitgever deze bestanden bekrachtigt.
 • 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan (inclusief fotomateriaal en logo’s) is niet toegestaan. Het kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
  De uitgever behoudt zich het recht voor de webpagina te monitoren.
 • 9. Door uw instemming met deze disclaimer (voortvloeiende uit gebruik van de website) vrijwaard u de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief alle uit deze voortvloeiende kosten.